Privacyverklaring Sterre Delemarre

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Sterre Delemarre persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Sterre Delemarre inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Sterre Delemarre
www.fotosterre.nl
[email protected]
06-47190935 KvK: 8129938

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Sterre Delemarre verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:
– Achternaam
– Voornaam
– Adres
– Leeftijd/geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Domeinnaam
– Bankrekeningnummer
– Factuurnummer
Bijzondere persoonsgegevens
– Foto ter identificatie

Verwerkingsgrond

Sterre Delemarre verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven aan
Sterre Delemarre of aan opdrachtgevers/samenwerkingspartners van Sterre Delemarre. Wanneer opdrachtgevers/samenwerkingpartners persoonsgegevens aanleveren aan Sterre Delemarre, ligt de bewijslast voor toestemming bij de betreffende opdrachtgevers/samenwerkingspartners.

b. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van projecten en/of workshops waaraan de betrokkenen heeft deelgenomen en/of voor de uitvoering van een overeenkomst die Sterre Delemarre met betrokkene heeft gesloten.
c. Sterre Delemarre een wettelijke verplichting dient na te komen
d. Een gerechtvaardigd belang van Sterre Delemarre, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Sterre Delemarre
aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen
– Uitvoering van en publicatie over projecten van Sterre Delemarre waaraan de
betrokkene heeft deelgenomen;
– Uitvoering van opdrachten en overeenkomsten met betrokkene;
– Facturatie;
– Afleveren van producten (foto’s en ander materiaal) of diensten;
– Informatie over wijzigingen producten en diensten;
– Marketing, promotie, reclame, versturen van nieuwsbrieven;
– Telefonisch contact, e-mailcontact;
– Uitvoering wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sterre Delemarre verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van en/of publicatie over projecten, een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Sterre Delemarre zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bij de bewaartermijnen gaan wij uit van wat gangbaar redelijk en billijk is.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketing- en reclamedoeleinden. Dit kan door middel van telefoon of e-mail. Sterre Delemarre zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Sterre Delemarre gebruikt technische, analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Sterre Delemarre vastgelegde persoonsgegevens

Sterre Delemarre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sterre Delemarre. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal [naam] onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Sterre Delemarre meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Sterre Delemarre onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Sterre Delemarre via [email protected].

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Sterre Delemarre schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Sterre Delemarre, mei 2018